OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU RADOSŤDETÍ.SK

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
   

  • Nákup v internetovom obchode Radosť detí môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

  • Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.

  • Predávajúci: spoločnosť DREVUM OK s.r.o., so sídlom Tichá 4/A, 010 01 Žilina, IČO – 512 14 644, IČ DPH – SK2120632822. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vložka č. 68913/L, oddiel: Sro.

  • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

  • Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu Radosť detí.
    

 2. OBJEDNÁVANIE TOVARU
   

  • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu Radosť detí.

  • Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese obchod@radostdeti.sk, telefonicky na čísle 0903 566 317).

  • Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a do 2 pracovných dní bude kontaktovaný zodpovedným pracovníkom predávajúceho telefonicky alebo emailom, za účelom potvrdenia objednávky.

  • Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

  • Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
    

  • Každá objednávka musí obsahovať:

   • Meno kupujúceho

   • Poštovú adresu pre doručenie tovaru

   • Telefonické číslo alebo email

   • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru

   • Počet kusov z každej položky tovaru

   • Dátum vystavenia objednávky

   • Spôsob úhrady za tovar

   • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
     

  • Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

   • IČO a SK DIČ spoločnosti

   • Kontaktnú osobu a telefón

   • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)
     

  • Ďalšie informácie o objednávaní tovaru nájdete v sekcii AKO NAKUPOVAŤ .
    

 3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY
   

  • Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

   Pred prevzatím tovaru:

   • bankovým prevodom

   • poštovou poukážkou

Pri prevzatí tovaru:

   • kuriérnou dobierkou

   • osobne
     

  • Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

  • V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

  • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode Radosť deti.

  • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

  • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.
    

 1. DODACIE PODMIENKY
   

  • Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (kuriérom alebo osobne).

  • Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 21 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Pri platbe pred prevzatím tovaru do 21 dní od prijatia platby na účet predávajúceho.

  • V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, tovar bude dodaný podľa tohto termínu.

  • Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách aj pri potvrdení objednávky.

  • Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady.
    

 2. VRÁTENIE TOVARU
   

  • Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.

  • Tovar musí byť nepoškodený, s kompletným príslušenstvom, záručným listom. Tovar doporučujeme vracať v pôvodnom obale, aby ste predišli jeho prípadnému poškodeniu pri doprave.

  • Najneskôr do 15 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet alebo adresu.
    

 3. REKLAMÁCIE A SERVIS
   

  • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia.

  • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

  • Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj záručný list a kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

  • Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ je to možné, doporučujeme ho posielať v originálnom obale - aby sa predišlo jeho poškodeniu počas prepravy.

  • Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci môže kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 30 € a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.

  • Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

  • Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.

  • Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
    

 4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
   

  • Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.

  • Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.